Warm memories

Katharina Hormel
100 cm x 100 cm
Framed

1.500 GBP
NewingerART: "Warm Memories" (Katharina Hormel)
NewingerART: "Warm Memories" (Katharina Hormel)
NewingerART: Detail of "Warm Memories" (Katharina Hormel)
NewingerART: "Warm Memories" (Katharina Hormel)

More by Katharina Hormel